Posts Tagged ‘2º ESO’

En escena «Comedia bífida»

Febreiro 25, 2009

cartelcomediabifidaA compañía de teatro Bicodobrelo leva á escena a obra de Manuel C. Núñez Singala Comedia bífida, onde se reflexiona sobre as actitudes lingüísticas dos galegos e galegas.

A obra estará na Sala Santart de Santiago de Compostela o sábado 28 de febreiro e o domingo 1 de marzo ás seis da tarde.

Interesante recurso para apoiar contidos como a normalización, as actitudes e prexuízos, e os usos lingüísticos do galego.

Advertisement

Exeria: unha aplicación informática contra a linguaxe sexista

Xaneiro 20, 2009
exeriaOnte foi presentada «Exeria» unha aplicación informática que permite a revisión lingüística de textos coa finalidade de conseguir un uso non sexista da linguaxe. Esta ferramenta detecta unha serie de termos susceptibles dun uso sexista e propón diferentes suxestións e alternativas.
Ademais da propia aplicación, que se pode descargar de balde na súa páxina e que e compatible cos sistemas operativos GNU/Linux, Windows e MacOSX, pódese consultar o seu glosario dende a propia Rede.
En todos os seus materiais educativos Edicións Xerais intenta transmitirlle ao alumnado e ao profesorado a necesidade de utilizar unha linguaxe non sexista e non discriminatoria. Na materia de Lingua e literatura este é un contido que se presenta de forma transversal ao longo de todas as unidades e de todos os niveis. Ademais, tamén se trata de forma específica nalgúns apartados concretos, como no caso de «Lingua e sociedade» unidade 10 de Lingua e literatura 4ºde ESO: «Por unha linguaxe non sexista».
Dende Edicións Xerais de Galicia recibimos con agrado este tipo de iniciativas que contribúen a mellorar os usos lingüísticos e as relacións entre as persoas.

Programación de «Lingua e Literatura 2º de ESO»

Xuño 11, 2008

Poñemos á disposición do profesorado de ESO a programación de Lingua e Literatura 2º de ESO de Xerais para o curso 2008-2009, que se pode descargar aquí en formato pdf.
En breve subiremos tamén a programación de Lingua e Literatura 4º de ESO.

A importancia das TIC no ensino

Xuño 9, 2008

O diario dixital A Nosa Terra faise eco da importancia do uso das novas tecnoloxías como recurso didáctico fundamental con motivo da entrega do II Premio Espiral edublogs 08.

A necesidade de promocionar e aplicar as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) no ámbito educativo é un dos principios do proxecto de Edicións Xerais para a materia de Lingua e Literatura.

En Lingua e Literatura 1º ESO inclúese como texto de lectura para a súa reflexión a reportaxe titulada “O fenómeno blog”. Entre outros contidos, no apartado «Traballo co texto» correspondente a esta lectura proponse a creación dun blog de aula:

En Lingua e Literatura 2º ESO, o apartado «Lingua e sociedade» da unidade 3 está dedicado á importancia das novas tecnoloxías na sociedade actual:

Así mesmo, trátase o correo electrónico, o blog ou as mensaxes SMS como novas formas de comunicación a carón doutras máis tradicionais como cartas ou diarios:

No segundo ciclo, o material de Lingua e Literatura 3º ESO dedica o apartado «Lingua e sociedade» da unidade 11 á presenza da lingua galega en Internet:

E en Lingua e Literatura 4º ESO trátanse, por unha parte, as características dos xornais dixitais e, por outra, a importancia das TIC na comunicación actual:

En Bacharelato, o manual de Lingua e Literatura 1 Bacharelato trata, dentro da «Reflexión sobre o texto», as características da escrita en Internet e trabállase en concreto a estrutura dos blogs:

O traballo coas TIC tamén se fomenta ao longo de todo o libro a través de propostas de actividades que promoven o uso das novas tecnoloxías como ferramentas indispensables na actualidade para a busca e o tratamento da información.

Axenda de enderezos de Internet en galego

Xuño 3, 2008

Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, o Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Carballo publicou unha guía con enderezos de Internet, que se pode descargar, onde se atopa información en galego sobre temas tan variados como banda deseñada, cultura popular, ecoloxismo, educación, imaxe e audiovisual, información cultural, libros e literatura, lingua, música, xornais e información xeral, etc.
Consideramos de moito interese o seu coñecemento por parte do profesorado de Lingua e Literatura de ESO e de Bacharelato, xa que moitas das páxinas citadas poden ser empregadas como recursos de aula ou para ampliar información sobre determinados contidos.

«Lingua e Literatura 2º de ESO»: novo libro do alumnado para o curso 2008-2009

Maio 26, 2008

O novo manual que Edicións Xerais presenta para o alumnado de Lingua e Literatura 2º de ESO foi elaborado por Agustín Fernández Paz, Emiliano Orizales Orizales, Xosé Manuel Moo Pedrosa, Ramón Nicolás Rodríguez e Anaír Rodríguez Rodríguez.

Esta nova proposta, con 200 páxinas, presenta doce unidades onde se desenvolve o currículo establecido pola Consellaría de Educación da Xunta de Galicia (2007). Na parte final engádese un apéndice de contidos morfolóxicos, ortográficos e o vocabulario traballado no libro.

Cada unidade consta dos seguintes apartados:

LECTURA: proposta dun texto de traballo pertencente a distintas tipoloxías e xéneros literarios (narrativa, poesía, teatro, cómic, reportaxe), con ilustracións de Javi Montes.

TRABALLO CO TEXTO: proposta de actividades a partir da lectura estruturada en tres apartados (ao igual que no resto dos cursos da ESO):
– Comprendemos: comprensión textual oral e escrita.
– Expresámonos: expresión oral e escrita.
– Reflexionamos: actividades sobre ortografía, léxico, morfosintaxe, fraseoloxía…
Sempre que sexa pertinente, ofrécense referencias a páxinas web para ampliar coñecementos sobre o autor ou autora, ou sobre algún aspecto traballado na dobre páxina.

FORMAS DE COMUNICACIÓN: neste apartado abórdanse contidos sobre comunicación textual oral e escrita, tipoloxía textual e xéneros literarios. Entre outros, preséntanse os seguintes contidos:
– Textos instrutivos (unidade 3).
– A noticia e a crónica (unidade 4), con fichas de análise e concedéndolle moita importancia a información gráfica.
– Un mundo de mensaxes: cartas persoais, correo electrónico, diario, blog… (unidade 5).
– Escribir co procesador de textos (unidade 7).

OS NOMES DAS COUSAS: dobre páxina onde se traballan os contidos léxicos a partir dunha ilustración a gran tamaño. Ao final de cada dobre páxina, nun recadro denominado “A voltas co vocabulario” incídese en determinados contidos relacionados co léxico e a semántica (prefixación, sufixación, sinonimia, polisemia…).

A LINGUA POR DENTRO: desenvólvense os contidos de morfosintaxe a partir dos textos, cun enfoque comunicativo:
– Trabállanse as categorías gramaticais e as funcións sintácticas, relacionándoas coas unidades que desempeñan estas funcións.
– Os contidos conceptuais máis importantes aparecen claramente destacados, mediante filetes ou mediante cadros que permiten que o alumnado poida discernir con facilidade a información principal da secundaria.
– Ao final do apartado ofrécese unha síntese dos contidos traballados.

LINGUA E SOCIEDADE: abórdanse os contidos de sociolingüística, cun tratamento moi visual da información (mapas, gráficos, viñetas…) e con propostas de traballo coas novas tecnoloxías.

ESCRIBIMOS BEN: preséntanse os contidos de ortografía, adecuación, coherencia e cohesión textual.
– Primeira páxina: contidos de ortografía e puntuación, sempre partindo de textos.
– Segunda páxina: contidos de gramática textual e de comprensión e produción de textos. Diversidade textual: textos literarios, xornalísticos, extraídos das novas tecnoloxías, textos de instrucións, correos electrónicos…

Premendo na imaxe que vén deseguido pódese ver, completa, a táboa de contidos do libro.

Recurso de aula: artigo xornalístico de opinión de Xesús Fraga

Maio 20, 2008

Na edición dixital de A Nosa Terra podemos acceder ao artigo de opinión de Xesús Fraga, que leva por título «A bendita intranscendencia do pop», e que resultou gañador do IV Premio a artigos xornalísticos normalizadores Concello de Carballo 2008. Este texto pode ser empregado como recurso de aula en todos os cursos de ESO e en 2º de Bacharelato: