Enquisa sobre o idioma

Xuño 22, 2008

Faro de Vigo publica unha información sobre os datos dunha enquisa recente sobre o uso do idioma realizada polo Observatorio da Lingua Galega. Ten utilidade didáctica pola actualidade dos datos (ano 2007).

Tamén publican esta información Vieiros, A Nosa Terra, e Galicia Hoxe.

“De aldeanos” (“De aldeáns”)

Xuño 21, 2008

Cremos que esta curta, gañadora do Iº Premio de curtas na rede, constitúe un interesante recurso didáctico para abordar os contidos de sociolingüística.

«No meu mar, na miña lingua»: proxecto de recuperación de léxico mariñeiro do IES Félix Muriel

Xuño 18, 2008

O Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística do IES Félix Muriel de Rianxo realizou durante este curso 2007-2008 un marabilloso traballo de investigación consistente na recuperación de léxico mariñeiro.

O alumnado esteou o seu traballo en catro temas: partes da embarcación, embarcación de vela, navegación a vela e remo tradicional.

Sobre esta estrutura elaboraron cinco fichas de vocabulario (coa definición dos termos, comparativa da existencia dos termos en diversos dicionarios, resultados da enquisa, correspondencias galego-castelán, correspondencias galego-castelán-portugués-francés) e catro fermosas láminas onde se mostra de forma moi clara e visual a que fai referencia cada termo.

En culturagalega pódense escoitar as declaracións sobre o proxecto de Valentina Formoso, unha das súas responsables.

Dende Edicións Xerais queremos felicitar a todo o profesorado e o alumnado do IES Félix Muriel de Rianxo e sobre todo ao seu Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística por levar a cabo unha iniciativa tan interesante.

Programación de «Lingua e Literatura 4º de ESO»

Xuño 12, 2008

Poñemos á disposición do profesorado de ESO a programación de Lingua e literatura de 4º de ESO de Xerais para o curso 2008-2009, que se pode descargar aquí en formato pdf.

Programación de «Lingua e Literatura 2º de ESO»

Xuño 11, 2008

Poñemos á disposición do profesorado de ESO a programación de Lingua e Literatura 2º de ESO de Xerais para o curso 2008-2009, que se pode descargar aquí en formato pdf.
En breve subiremos tamén a programación de Lingua e Literatura 4º de ESO.

A importancia das TIC no ensino

Xuño 9, 2008

O diario dixital A Nosa Terra faise eco da importancia do uso das novas tecnoloxías como recurso didáctico fundamental con motivo da entrega do II Premio Espiral edublogs 08.

A necesidade de promocionar e aplicar as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) no ámbito educativo é un dos principios do proxecto de Edicións Xerais para a materia de Lingua e Literatura.

En Lingua e Literatura 1º ESO inclúese como texto de lectura para a súa reflexión a reportaxe titulada “O fenómeno blog”. Entre outros contidos, no apartado «Traballo co texto» correspondente a esta lectura proponse a creación dun blog de aula:

En Lingua e Literatura 2º ESO, o apartado «Lingua e sociedade» da unidade 3 está dedicado á importancia das novas tecnoloxías na sociedade actual:

Así mesmo, trátase o correo electrónico, o blog ou as mensaxes SMS como novas formas de comunicación a carón doutras máis tradicionais como cartas ou diarios:

No segundo ciclo, o material de Lingua e Literatura 3º ESO dedica o apartado «Lingua e sociedade» da unidade 11 á presenza da lingua galega en Internet:

E en Lingua e Literatura 4º ESO trátanse, por unha parte, as características dos xornais dixitais e, por outra, a importancia das TIC na comunicación actual:

En Bacharelato, o manual de Lingua e Literatura 1 Bacharelato trata, dentro da «Reflexión sobre o texto», as características da escrita en Internet e trabállase en concreto a estrutura dos blogs:

O traballo coas TIC tamén se fomenta ao longo de todo o libro a través de propostas de actividades que promoven o uso das novas tecnoloxías como ferramentas indispensables na actualidade para a busca e o tratamento da información.

Axenda de enderezos de Internet en galego

Xuño 3, 2008

Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, o Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Carballo publicou unha guía con enderezos de Internet, que se pode descargar, onde se atopa información en galego sobre temas tan variados como banda deseñada, cultura popular, ecoloxismo, educación, imaxe e audiovisual, información cultural, libros e literatura, lingua, música, xornais e información xeral, etc.
Consideramos de moito interese o seu coñecemento por parte do profesorado de Lingua e Literatura de ESO e de Bacharelato, xa que moitas das páxinas citadas poden ser empregadas como recursos de aula ou para ampliar información sobre determinados contidos.

«Lingua e Literatura 2º de ESO»: novo libro do alumnado para o curso 2008-2009

Maio 26, 2008

O novo manual que Edicións Xerais presenta para o alumnado de Lingua e Literatura 2º de ESO foi elaborado por Agustín Fernández Paz, Emiliano Orizales Orizales, Xosé Manuel Moo Pedrosa, Ramón Nicolás Rodríguez e Anaír Rodríguez Rodríguez.

Esta nova proposta, con 200 páxinas, presenta doce unidades onde se desenvolve o currículo establecido pola Consellaría de Educación da Xunta de Galicia (2007). Na parte final engádese un apéndice de contidos morfolóxicos, ortográficos e o vocabulario traballado no libro.

Cada unidade consta dos seguintes apartados:

LECTURA: proposta dun texto de traballo pertencente a distintas tipoloxías e xéneros literarios (narrativa, poesía, teatro, cómic, reportaxe), con ilustracións de Javi Montes.

TRABALLO CO TEXTO: proposta de actividades a partir da lectura estruturada en tres apartados (ao igual que no resto dos cursos da ESO):
– Comprendemos: comprensión textual oral e escrita.
– Expresámonos: expresión oral e escrita.
– Reflexionamos: actividades sobre ortografía, léxico, morfosintaxe, fraseoloxía…
Sempre que sexa pertinente, ofrécense referencias a páxinas web para ampliar coñecementos sobre o autor ou autora, ou sobre algún aspecto traballado na dobre páxina.

FORMAS DE COMUNICACIÓN: neste apartado abórdanse contidos sobre comunicación textual oral e escrita, tipoloxía textual e xéneros literarios. Entre outros, preséntanse os seguintes contidos:
– Textos instrutivos (unidade 3).
– A noticia e a crónica (unidade 4), con fichas de análise e concedéndolle moita importancia a información gráfica.
– Un mundo de mensaxes: cartas persoais, correo electrónico, diario, blog… (unidade 5).
– Escribir co procesador de textos (unidade 7).

OS NOMES DAS COUSAS: dobre páxina onde se traballan os contidos léxicos a partir dunha ilustración a gran tamaño. Ao final de cada dobre páxina, nun recadro denominado “A voltas co vocabulario” incídese en determinados contidos relacionados co léxico e a semántica (prefixación, sufixación, sinonimia, polisemia…).

A LINGUA POR DENTRO: desenvólvense os contidos de morfosintaxe a partir dos textos, cun enfoque comunicativo:
– Trabállanse as categorías gramaticais e as funcións sintácticas, relacionándoas coas unidades que desempeñan estas funcións.
– Os contidos conceptuais máis importantes aparecen claramente destacados, mediante filetes ou mediante cadros que permiten que o alumnado poida discernir con facilidade a información principal da secundaria.
– Ao final do apartado ofrécese unha síntese dos contidos traballados.

LINGUA E SOCIEDADE: abórdanse os contidos de sociolingüística, cun tratamento moi visual da información (mapas, gráficos, viñetas…) e con propostas de traballo coas novas tecnoloxías.

ESCRIBIMOS BEN: preséntanse os contidos de ortografía, adecuación, coherencia e cohesión textual.
– Primeira páxina: contidos de ortografía e puntuación, sempre partindo de textos.
– Segunda páxina: contidos de gramática textual e de comprensión e produción de textos. Diversidade textual: textos literarios, xornalísticos, extraídos das novas tecnoloxías, textos de instrucións, correos electrónicos…

Premendo na imaxe que vén deseguido pódese ver, completa, a táboa de contidos do libro.

Programación de Lingua e Literatura 1º de Bacharelato

Maio 23, 2008

Poñemos á disposición do profesorado de Bacharelato unha primeira versión, aínda non definitiva, da programación de Lingua e Literatura 1º de Bacharelato de Xerais para o curso 2008-2009, que se pode descargar aquí en formato pdf.
En breve subiremos tamén as programacións de Lingua e Literatura 2º e 4º de ESO.

Recurso de aula: artigo xornalístico de opinión de Xesús Fraga

Maio 20, 2008

Na edición dixital de A Nosa Terra podemos acceder ao artigo de opinión de Xesús Fraga, que leva por título «A bendita intranscendencia do pop», e que resultou gañador do IV Premio a artigos xornalísticos normalizadores Concello de Carballo 2008. Este texto pode ser empregado como recurso de aula en todos os cursos de ESO e en 2º de Bacharelato: